เมนูหลัก

องค์ความรู้การเกษตร1 | องค์ความรู้การเกษตร2 | ข้อมูลด้านการเกษตร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหน้าที่

+ WWW.DOAE.GO.TH +

แนะนำสำนักงาน

โครงสร้าง:อัตรากำลังประวัติความเป็นมาอำเภอ

สถิติข้อมูลอำเภอ

ข้อมูลเศรษฐกิจอำเภอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอ

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

องค์ความรู้เรื่องที่ 1

องค์ความรู้เรื่องที่ 2

องค์ความรู้เรื่องที่ 3

ข้อมูลการผลิตพืช 1

ข้อมูลการผลิตพืช 2

อุบลราชธานีใสสะอาด

อุบลราชธานีวีดีทัศน์

กระดานข่าว

Website หน่วยงาน

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สำนักงานปลัดกระทรวง

  สหกรณ์ออมทรัพยกรม

  กองการเจ้าหน้าที่

  สำนักงาน ก.พ.

  กรมบัญชีกลาง

  สสข.6 จังหวัดอุบลราชธานี

::: กุ้งเดินขบวน ที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  :::

 

 

 

คำขวัญอำเภอน้ำยืน

"ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต งามงดพลาญเสือ เหลือเฟืออัญมณี มากมีพืชเศรษฐกิจ ถิ่นสถิตย์นารายณ์บรรทมสินธุ์ ทุกถิ่นล้วนพัฒนา"

 

 

 

    การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2559

         ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2559 [อ่านรายละเอียด]

    เปิดงานเทศกาล ปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวน ณ แก่งลำดวน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธาน ประจำปี 2559 [อ่านรายละเอียด]

    พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [อ่านรายละเอียด]          ::: ดูข่าวย้อนหลัง :::

9

 

วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00น. นายจรูญ ชินทะวัน ร่วมอบรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00น. นายจรูญ ชินทะวัน ติดตามเกษตรกรตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

 

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00น. นางสาวอนงค์  สุตาวงศ์    อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตองค์ความรู้ในรูปแบบวีดีทัศน์

 

9

 

การปลูกเผือก
เผือกเปนพืชเศรษฐกิจระดับทองถิ่นที่สําคัญอีกพืชหนึ่ง คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติดี เปนพืชหัว ที่เปนพืชอาหารที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง หัวเผือกจะมีสวนประกอบ เปนพวกแปงและแรธาตุตาง สวนใบประกอบไปดวยโปรตีนและแร ธาตุ ซึ่งใบเผือกสามารถนําไปใชเปนอาหารสัตวไดอีกดวย และมี เผือกบางประเภทที่ใชใบสําหรับบริโภคซึ่งหัวจะมีขนาดเล็กไม  เหมาะตอการบริโภคปจจุบันเผือกกําลังเปนที่ตองการของตลาด ตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ฮองกง ญี่ปุน เนเธอรแลนดและ มาเลเซีย

 

 

 

เพลี้แป้งในมันสำปะหลัง

เในอดีตปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตมันสำปะหลังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานและปรับตัวได้ดี แต่ปัจจุบันการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังกลายเป็นปัญหาสำคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 

[พรบ.ข้าราชการพลเรือน]

สำนักงานเกษตรอำเภอ

  สำนักงานเกษตรจังหวัด  อำเภอเมือง  อำเภอวารินชำราบ  อำเภอเขื่องใน  อำเภอม่วงสามสิบ  อำเภอสวางวีระวงศ์  อำเภอพิบูลมังสาหาร  อำเภอตระการพืชผล  อำเภอดอนมดแดง  อำเภอเหล่าเสือโก้ก  อำเภอกุดข้าวปุ้น  อำเภอโพธิ์ไทร  อำเภอเขมราฐ  อำเภอสิรินธร  อำเภอนาเยีย  อำเภอสำโรง  อำเภอเดชอุดม  อำเภอบุณฑริก  อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอน้ำขุน อำเภอนาตาล อำเภอตาลสุม

 

งานระบบกรมส่งเสริมฯ

ระบบสารสนเทศการผลิต การบริการจัดการองค์กร ข้อมูลสถาบันเกษตรกร การออกใบรับรองข้าว รายงานปุ๋ยอินทรีย์ รายงานแหล่งน้ำ

ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

<<< จัดทำโดย >>>::: สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ::: ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 - 45371 -311 หรือ E-mail : namyun@doae.go.thWebsite จะแสดงได้สมบูรณ์ที่หน้าจอ 1024 by 768 pixel

ผู้ดูแลเว็ปไซด์:นางสาวอนงค์ สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ