เมนูหลัก

องค์ความรู้การเกษตร1 | องค์ความรู้การเกษตร2 | ข้อมูลด้านการเกษตร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหน้าที่

+ WWW.DOAE.GO.TH +

แนะนำสำนักงาน

โครงสร้าง:อัตรากำลังประวัติความเป็นมาอำเภอ

สถิติข้อมูลอำเภอ

ข้อมูลเศรษฐกิจอำเภอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอ

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

องค์ความรู้เรื่องที่ 1

องค์ความรู้เรื่องที่ 2

องค์ความรู้เรื่องที่ 3

ข้อมูลการผลิตพืช 1

ข้อมูลการผลิตพืช 2

อุบลราชธานีใสสะอาด

อุบลราชธานีวีดีทัศน์

กระดานข่าว

Website หน่วยงาน

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สำนักงานปลัดกระทรวง

  สหกรณ์ออมทรัพยกรม

  กองการเจ้าหน้าที่

  สำนักงาน ก.พ.

  กรมบัญชีกลาง

  สสข.6 จังหวัดอุบลราชธานี

::: กุ้งเดินขบวน ที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  :::

 

 

 

คำขวัญอำเภอน้ำยืน

"ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต คีรีบรรพตศากยมุนี มากมีพืชเศรษฐกิจ ถิ่นสถิตนารายณ์บรรทมสิทธุ์

ช่องอานม้าสู่ดินโดจีน ยลถิ่นกุ้งเดินขบวน งามล้วนวัฒนธรรม"

 

 

 

    การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2560

         ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2560 [อ่านรายละเอียด]

    อำเภอน้ำยืน จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [อ่านรายละเอียด]

    วีดีทัศน์  องค์ความรู้ นายประยุทธ  ศิลาล้อม เกษตรผสมผสาน [อ่านรายละเอียด]          ::: ดูข่าวย้อนหลัง :::

9

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ทูลสูงเนิน เกษตรอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ เหลาศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินงานโครงการ 9101 กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน โดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ทูลสูงเนิน เกษตรอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.รณยศ โมฆรัตน์ นวส.ชำนาญการ นายอรรถยา ลาพ้น นวส.ชำนาญการ และ นายวุฒิไกร พรมจันทร์ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ อบต.ตาเกา ดำเนินการตรวจสอบบ่อน้ำ โครงการเกษตรผสมผสานฯ ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายณรงค์  ทูลสุงเนิน เกษตรอำเภอน้ำยืน มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.รณยศ โมฆรัตน์ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.อนงค์ สุตาวงศ์ จพง.ธุรการ และทีมงาน บันทึกข้อมูลแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560 (ชกอ.01) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน

 

9

 

การปลูกมะม่วงนอกฤดู

1. จัดเตรียมอุปกรณ์  ปุ๋ยเคมี  สารเคมีฯ ถุงคาร์บอนสำหรับห่อผลมะม่วง เตรียมไว้ก่อนเริ่มกระบวนการผลิตมะม่วง 
2.ใส่ปุ๋ยสูตร  15-15-15 ก่อนการตัดแต่งกิ่ง 7 วัน  อัตรา 500 กรัมต่อต้น เพื่อให้ต้นมะม่วงมีการสะสมอาหารก่อน
3.ตัดแต่งกิ่งมะม่วงให้เหลือกิ่งไว้ประมาณ 60 % ของต้น (4-5 กิ่ง) แต่งทรงพุ่มแบบเปิดฝาชีหงาย  เพื่อให้สารเคมีที่ฉีดพ่นไปได้ทั่วถึงทั้งทรงพุ่ม

 

 

 

โรคสำคัญของแตงกวา

 

โรคราน้ำค้าง (Downy mildew) หรือที่เกษตรกรนิยมเรียกว่าโรคใบลาย เกิดจากเชื้อ Psudoperonospora ลักษณะอาการ เริ่มเป็นจุดสีเหลืองบนใบ แผลนั้นจะขยายออกเป็นเหลี่ยมในระหว่างเส้นใบ ถ้าเป็นมาก ๆ แผลลามไปทั้งใบทำให้ใบแห้งตาย ในตอนเช้าที่มีหมอกน้ำค้างจัดช่วงหลังฝนตกติดต่อกันทำให้มีความชื้นสูง ในบริเวณปลูก จะพบว่าใต้ใบตรงตำแหน่งของแผลจะมีเส้นใยสีขาวเกาะเป็นกลุ่มและมีสปอร์เป็นผง สีดำ การป้องกันกำจัด คลุกเมล็ดแตงด้วยโคโค-แม็กซ์ก่อนปลูก เมื่อมีโรคระบาดในแปลงและในช่วงนั้นมีหมอกและน้ำค้างมาก ซึ่งควรฉีดพ่นด้วยโคโค-แม็กซ์ อัตรา 5 ช้อนแกง/น้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 3-5 ชั่วโมง นำไปฉีดพ่นในตอนเย็น ทุก 3-5 วัน *กรณีระบาด หรือ 7-15 *วันกรณีป้องกัน

 

 

 

 

 

[พรบ.ข้าราชการพลเรือน]

สำนักงานเกษตรอำเภอ

  สำนักงานเกษตรจังหวัด  อำเภอเมือง  อำเภอวารินชำราบ  อำเภอเขื่องใน  อำเภอม่วงสามสิบ  อำเภอสวางวีระวงศ์  อำเภอพิบูลมังสาหาร  อำเภอตระการพืชผล  อำเภอดอนมดแดง  อำเภอเหล่าเสือโก้ก  อำเภอกุดข้าวปุ้น  อำเภอโพธิ์ไทร  อำเภอเขมราฐ  อำเภอสิรินธร  อำเภอนาเยีย  อำเภอสำโรง  อำเภอเดชอุดม  อำเภอบุณฑริก  อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอน้ำขุน อำเภอนาตาล อำเภอตาลสุม

 

งานระบบกรมส่งเสริมฯ

ระบบสารสนเทศการผลิต การบริการจัดการองค์กร ข้อมูลสถาบันเกษตรกร การออกใบรับรองข้าว รายงานปุ๋ยอินทรีย์ รายงานแหล่งน้ำ

ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

<<< จัดทำโดย >>>::: สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ::: ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 - 45371 -311 หรือ E-mail : namyun@doae.go.thWebsite จะแสดงได้สมบูรณ์ที่หน้าจอ 1024 by 768 pixel

ผู้ดูแลเว็ปไซด์:นางสาวอนงค์ สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ