เมนูหลัก

องค์ความรู้การเกษตร1 | องค์ความรู้การเกษตร2 | ข้อมูลด้านการเกษตร | อาสาสมัครเกษตร

+ WWW.DOAE.GO.TH +

แนะนำสำนักงาน

โครงสร้าง:อัตรากำลังประวัติความเป็นมาอำเภอ

สถิติข้อมูลอำเภอ

ข้อมูลเศรษฐกิจอำเภอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอ

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

องค์ความรู้เรื่องที่ 1

องค์ความรู้เรื่องที่ 2

องค์ความรู้เรื่องที่ 3

ข้อมูลการผลิตพืช 1

ข้อมูลการผลิตพืช 2

อุบลราชธานีใสสะอาด

อุบลราชธานีวีดีทัศน์

กระดานข่าว

Website หน่วยงาน

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สำนักงานปลัดกระทรวง

  สหกรณ์ออมทรัพยกรม

  กองการเจ้าหน้าที่

  สำนักงาน ก.พ.

  กรมบัญชีกลาง

  สสข.6 จังหวัดอุบลราชธานี

::: กุ้งเดินขบวน ที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  :::

 

 

 

คำขวัญอำเภอน้ำยืน

"ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต งามงดพลาญเสือ เหลือเฟืออัญมณี มากมีพืชเศรษฐกิจ ถิ่นสถิตย์นารายณ์บรรทมสินธุ์ ทุกถิ่นล้วนพัฒนา"

 

 

 

    การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2557

         ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2557 [อ่านรายละเอียด]

    ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

    การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลงและการพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ปี 2556

         ::: ดูข่าวย้อนหลัง :::

9

 

นายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริม การผลิตพืชหลัก(กล้วยไม้) ณ ตำบลโดมประดิษฐิ์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์

 

 

นายอำเภอน้ำยืน ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ และเกษตรอำเภอ ติดตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์

 

 

นางสาวเพียรพร พรมตู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชาคมชี้จุดแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียมเกษตรกรผู้ปลูกพืช เมื่อ 25 กุมภาพันธ์

9

 

ดอกดาวเรือง
ดาวเรืองที่นิยมปลูกในปัจจุบันคือ Tagetes erecta Linn คือดาวเรืองอเมริกันเป็น Diploid มีจำนวนโครโมโซม 2n=24 และ T.patula คือดาวเรืองฝรั่งเศส เป็น Tetraploid มีจำนวนโครโมโซม 2n=48 ดาวเรืองเป็นไม้ดอกล้มลุกเนื้ออ่อน ซึ่งนิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ดาวเรืองจัดเป็นพืชผสมข้าม โดยใช้แมลงช่วยผสมเกสร และเป็นพืชวันสั้น

 

 

[พรบ.ข้าราชการพลเรือน]

 

สำนักงานเกษตรอำเภอ

  สำนักงานเกษตรจังหวัด

  อำเภอเมือง

  อำเภอวารินชำราบ

  อำเภอเขื่องใน

  อำเภอม่วงสามสิบ

  อำเภอสวางวีระวงศ์

  อำเภอพิบูลมังสาหาร

  อำเภอตระการพืชผล

  อำเภอดอนมดแดง

  อำเภอเหล่าเสือโก้ก

  อำเภอกุดข้าวปุ้น

  อำเภอโพธิ์ไทร

  อำเภอเขมราฐ

  อำเภอสิรินธร

  อำเภอนาเยีย

  อำเภอสำโรง

  อำเภอเดชอุดม

  อำเภอบุณฑริก

  อำเภอน้ำยืน

อำเภอนาจะหลวย

อำเภอทุ่งศรีอุดม

อำเภอน้ำขุน

อำเภอนาตาล

อำเภอตาลสุม

 

 

 

 

 

งานระบบกรมส่งเสริมฯ

ระบบสารสนเทศการผลิต

การบริการจัดการองค์กร

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

การออกใบรับรองข้าว

รายงานปุ๋ยอินทรีย์

รายงานแหล่งน้ำ

ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

<<< จัดทำโดย >>>

::: สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี :::

ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 - 45371 -311 หรือ E-mail : namyun@doae.go.th

Website จะแสดงได้สมบูรณ์ที่หน้าจอ 1024 by 768 pixels