เมนูหลัก

องค์ความรู้การเกษตร1 | องค์ความรู้การเกษตร2 | ข้อมูลด้านการเกษตร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหน้าที่

+ WWW.DOAE.GO.TH +

แนะนำสำนักงาน

โครงสร้าง:อัตรากำลังประวัติความเป็นมาอำเภอ

สถิติข้อมูลอำเภอ

ข้อมูลเศรษฐกิจอำเภอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอ

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

องค์ความรู้เรื่องที่ 1

องค์ความรู้เรื่องที่ 2

องค์ความรู้เรื่องที่ 3

ข้อมูลการผลิตพืช 1

ข้อมูลการผลิตพืช 2

อุบลราชธานีใสสะอาด

อุบลราชธานีวีดีทัศน์

กระดานข่าว

Website หน่วยงาน

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สำนักงานปลัดกระทรวง

  สหกรณ์ออมทรัพยกรม

  กองการเจ้าหน้าที่

  สำนักงาน ก.พ.

  กรมบัญชีกลาง

  สสข.6 จังหวัดอุบลราชธานี

::: กุ้งเดินขบวน ที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  :::

 

 

 

คำขวัญอำเภอน้ำยืน

"ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต คีรีบรรพตศากยมุนี มากมีพืชเศรษฐกิจ ถิ่นสถิตนารายณ์บรรทมสิทธุ์

ช่องอานม้าสู่ดินโดจีน ยลถิ่นกุ้งเดินขบวน งามล้วนวัฒนธรรม"

 

 

 

    การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2560

         ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2560 [อ่านรายละเอียด]

    อำเภอน้ำยืน จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [อ่านรายละเอียด]

    วีดีทัศน์  องค์ความรู้ นายประยุทธ  ศิลาล้อม เกษตรผสมผสาน [อ่านรายละเอียด]          ::: ดูข่าวย้อนหลัง :::

9

 

วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายพงษ์ศักดิ์  ศาลาน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับ นายอำเภอจอมกะสาน จังหวัดพระวิหาร ในการแข่งขันกีฬามิตรภาพไทย-กัมพูชา ข่องอานม้า-อานแชะ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมอำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์  ศาลาน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่อำเภอน้ำยืน นายถนอม  โพพิลา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกาตร ม.5 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

 

 

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายณรงค์  ทูลสุงเนิน เกษตรอำเภอน้ำยืน ร่วมต้อรับ พลเอกยศนันท์  หร่ายเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ณ สำนักงานศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งสมเด็จ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

 

9

 

วิธีการปลูกกล้วยน้ำว้าให้ออกลูกได้ตลอดปี


1.ทำการเลือกต้นพันธุ์โดยในที่นี้ขอเสนอให้เลือกต้นพันธุ์จากการเพาะเนื้อเยื่อ จะทำให้กล้วยปลอดโรค และออกลูกได้พร้อมกัน
2.ทำการเตรียมดิน โดยการไถดะด้วยผานสามตากดินประมาณหนึ่งเดือน และไถแปรด้วยผานห้าอีกทีตากดินทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือน
3.กำหนดระยะและขนาดหลุมปลูก โดยระยะที่เหมาะสมคือ 4x4 เมตร และควรขุดหลุม 50x50x50 เซ็นติเมตร

 

 

 

โรคแมลงศัตรูมะนาว

โรคแคงเกอร์เป็นโรคประจำตัวของพืชตระกูลส้ม บางสายพันธุ์ทนทานต่อโรคนี้ บางสายพันธุ์ก็อ่อนแอต่อโรคนี้ แต่มักจะพบในมะนาวทุกสายพันธุ์ โรคนี้ระบาดและแพร่กระจายมากในฤดูฝนอากาศชื้น หรือช่วงที่มะนาวแตกใบอ่อน เกษตรกรควรหมั่นตรวจดูแปลงปลูกมะนาวอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบเห็นโรคที่เกิดควรเก็บใบ กิ่ง และผล ที่เกิดอาการโรคแคงเกอร์ไปเผาทำลาย สามารถลดการระบาดของโรคนี้ได้อย่างมากทีเดียว

 

 

 

 

[พรบ.ข้าราชการพลเรือน]

สำนักงานเกษตรอำเภอ

  สำนักงานเกษตรจังหวัด  อำเภอเมือง  อำเภอวารินชำราบ  อำเภอเขื่องใน  อำเภอม่วงสามสิบ  อำเภอสวางวีระวงศ์  อำเภอพิบูลมังสาหาร  อำเภอตระการพืชผล  อำเภอดอนมดแดง  อำเภอเหล่าเสือโก้ก  อำเภอกุดข้าวปุ้น  อำเภอโพธิ์ไทร  อำเภอเขมราฐ  อำเภอสิรินธร  อำเภอนาเยีย  อำเภอสำโรง  อำเภอเดชอุดม  อำเภอบุณฑริก  อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอน้ำขุน อำเภอนาตาล อำเภอตาลสุม

 

งานระบบกรมส่งเสริมฯ

ระบบสารสนเทศการผลิต การบริการจัดการองค์กร ข้อมูลสถาบันเกษตรกร การออกใบรับรองข้าว รายงานปุ๋ยอินทรีย์ รายงานแหล่งน้ำ

ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

<<< จัดทำโดย >>>::: สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ::: ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 - 45371 -311 หรือ E-mail : namyun@doae.go.thWebsite จะแสดงได้สมบูรณ์ที่หน้าจอ 1024 by 768 pixel

ผู้ดูแลเว็ปไซด์:นางสาวอนงค์ สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ